הפטר

החלטות
בתי משפט השלום

חדלפ (נצ') 68563-02-20  ראיד נח'אש נ' ממונה על חדלות פירעון – מחוז חיפה והצפון 09/12/2021

פס"ד של כב' השופט רונן פיין

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים. (ראו: עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377).

לצפייה בנבו

חדלפ (חי') 14912-03-20  חנא פרח נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 09/12/2021

פס"ד של כב' השופטת מירב קלמפנר נבון

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (ראשל"צ) 18689-12-20  קסאי טבז'ה נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז תל אביב 05/12/2021

החלטה של כב' השופטת קרין וישינסקי

מפאת חשיבות דמי המזונות עבור הזכאית, מצאתי לדון תחילה בסוגיית קציבתם, ולאחריה לדון בביטול ההליך – קציבת מזונות במסגרת הליך חדלות פירעון מחייבת עריכת איזונים בין אינטרסים שונים ומנוגדים (לפירוט, ראו למשל, עודד מאור ואסף דגני, הפטר- חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', עמוד 214-206). בענייננו, נראה כי בשים לב לאינטרס הנושים, לגובה סכום המזונות הפסוק, לעובדה כי הקטינים מצויים במשמורתה הבלעדית של הזכאית, כמו גם ליתר נסיבות העניין, סבורתני כי הסך של 3,500 ₪ לחודש עבור שלושת הקטינים – הינו סכום ראוי מאוד בנסיבות העניין.

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 4547-01-21  אבראהים בסול נ' הנאמן 02/12/2021

פס"ד של כב' השופטת הבכירה רים נדאף

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני")).

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 70878-07-20  סלימאן אבו סאלח נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 01/12/2021

החלטה של כב' השופט אלעד טל

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני")).

לצפייה בנבו

חדלפ (חי') 56423-06-20  עמאד ח'לאילה נ' הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מחוז חיפה 01/12/2021

פס"ד של כב' השופטת איילת הוך- טל

תחילה, חשוב להזכיר את המטרות של הליכי חדלות פירעון, על פיהן בתי המשפט בוחנים את התנהלות היחידים בהליך. מטרות אלה הוגדרו בסעיף 1 לחוק, כך –

"מטרת החוק

1.    חוק זה נועד להסדיר את פירעון חובותיו של חייב שהוא יחיד או תאגיד, הנמצא או העלול להימצא במצב של חדלות פירעון, במטרה –

(1)  להביא ככל האפשר לשיקומו הכלכלי של החייב;

(2)  להשיא את שיעור החוב שייפרע לנושים;

(3)  לקדם את שילובו מחדש של חייב שהוא יחיד במרקם החיים הכלכליים."

עיגונן של מטרות אלה קדם לחקיקת החוק, והן הונהגו בפסיקת בתי המשפט גם בתקופה בה נוהלו הליכים אלה על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] –

"הליך פשיטת הרגל נועד לשרת שלוש תכליות שלובות: מתן אפשרות לאדם שנקלע בתום לב לחובות לפתוח דף חדש בחייו (טובת החייב); הגנה על זכות הקניין של הנושים והבטחת חלוקה יעילה ושוויונית של נכסי החייב ביניהם (טובת הנושים); ולשתי אלה מצטרף האינטרס הציבורי, בעיקר בנוגע לשמירה על הליכי מסחר תקינים (טובת הציבור)" (ע"א 5628/14 סלימאן נ' סלימאן (פורסם במאגרים, 26.9.16) בס' 14 וראו גם  ע"א 8488/18 משקל נ' עו"ד בצלאל (נאמן) (פורסם במאגרים, 17.06.2019) בס' 10).

ראו גם עודד מאור ואסף דגני הפטר (התשע"ט-2019; להלן – ספרם של מאור ודגני) בעמ' 72-69.

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 55828-03-20  מזרחי נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון ואח' 30/11/2021

פס"ד של כב' השופטת מיכל ברלינר לוי

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחידה; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחידה בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחידה הפרה תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחידה פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (חי') 35466-07-21  יחידים נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 29/11/2021

החלטה של כב' השופטת תמי לוי יטח


סעיף 248 (א) (1) לחוק חדלות פירעון, קובע כי במקרה בו "היה אומדן שווי הנכס המשועבד שהגיד הנושה המובטח לפי סעיף 210(ד) (בסעיף קטן זה – אומדן שווי הנכס המשועבד) גבוה באופן מובהק מהחוב המובטח- ימומש הנכס בידי הנאמן".

כב' השופט עודד מאור ועו"ד אסף דגני, בספרם "הפטר", כרך ב, מהדורת תשע"ט- 2019, בעמ' 1089, ציינו כי : "הנאמן יממש את הנכסים של הנושים המובטחים ביתר, וזאת עקב חזקת ניגוד האינטרסים אשר קיימת כאשר נושה הוא מובטח ביתר, כלומר שווי הנכס המשועבד לטובתו גבוה מגובה החוב שלו".

בדברי ההסבר לסעיף 248 (א)(1) לחוק הנ"ל הובהר כי : "לנושים הכללים יש אינטרס שהנכס המובטח יימכר במחיר גבוה ככל האפשר, שכן ההפרש בין התמורה שהתקבלה בעבור הנכס ובין החוב שהנכס נועד להבטיח את פירעונו, ייכלל בנכסי קופת הנשייה. מנגד לנושה המובטח אין כל תמריץ להשיא את ערך הבטוחה מעבר לגובה החוב. מבחינתו כל עוד המחיר שיושג בעד הנכס מכסה את החוב שהחייב חב לו, יש למכור את הנכס מהר ככל האפשר. השונות בין האינטרסים של הנושים המובטחים לאלה של הנושים הכלליים מחייבת שגם הנושים הכלליים יהיו מעורבים בהליך מימוש הבטוחה".

העיקרון העומד בבסיס סעיף 248 לחוק הינו כי כונס הנכסים מטעם הנושה המובטח יפעל להשאת התמורה שתתקבל ממימוש הנכס, וזאת עד לסכום בו הוא יסלק את החוב המובטח של אותו נושה. ודוק, כונס הנכסים יגלה אדישות ביחס לתמורה שתתקבל ממימוש הנכס, לאחר סילוק החוב לנושה המובטח, בעוד שאינטרס יתר הנושים הוא להגדלת התמורה כאמור, ובפרט מאחר וזכות נשייתם נדחית מפני זכות הקדימה של הנושה המובטח. הדברים נכונים גם באשר למקרה בו ישנם נושים מובטחים שונים, וכאשר קיימת קדימות של נושה מובטח אחד על פני אחר (לדוגמא משכנתה ראשונה, שניה ושלישית אשר נרשמו במועדים שונים או רישום משכנתא ולאחר מכן משכון על הנכס לטובת נושים שונים ובמועדים שונים ועוד).

לצפייה בנבו

חדלפ (חי') 49320-07-20  מוסא אבו עוביד נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 29/11/2021

פס"ד של כב' השופטת מירב קלמפנר נבון

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 71344-11-20  עבד אל קאדר קשקוש נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 28/11/2021

פס"ד של כב' השופטת רביע ג'באלי

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (חי') 4786-04-20  משה צפריר נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 28/11/2021

פס"ד של כב' השופטת מירב קלמפנר נבון

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 38544-02-20  קונסטנטין אוליטין נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 28/11/2021

פס"ד של כב' השופטת מאג'דה ג'ובראן מורקוס

 12. חוב המע"מ שמקורו בהתנהלות היחיד כפי שתוארה לעיל אינו חוב בר בהפטר. בעניין זה אני מפנה לסעיף 175 (א) (2) לחוק שקובע כי הפרט לא יחול על חוב שהוא :" חוב שנוצר בדרך מרמה או הנובע מעבירת גניבה או מעבירת מין או אלימות חמורה כהגדרתה…"

13. בעניין זה אני מפנה לספרם של  עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019),בעמוד 254 שם ציינו כי :" בהחריגו מחובות הפטר, גילה דעתו המחוקק כי קיימים חובות שלגביהם אין זה צודק לפטור את היחיד, בהיותם חריגים מהאיזון שנקבע בין זכות הקניין של הנושים לזכותו של היחיד להשתקם."

לצפייה בנבו

חדלפ (חי') 58221-05-20  חלדון עזאם נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 23/11/2021

פס"ד של כב' השופטת מירב קלמפנר נבון

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 50429-03-20  עבדאללה אמארה נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 22/11/2021

פס"ד של כב' השופטת מיכל ברלינר לוי

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 49285-05-20  גלית טלי (נאמנת) נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 21/11/2021

החלטה של כב' השופטת אוסילה אבו- אסעד

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני")).

לצפייה בנבו

חדלפ (חי') 31556-04-20  אלפרד מארון נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 18/11/2021

החלטה של כב' השופטת מירב קלמפנר נבון

הנכס אותו מבקשת הנושה המובטחת לממש הוא רכבו של היחיד, אשר סובל ממחלה קשה ומתקשה בניידות והרכב משמש אותו למטרה זו. בניגוד להגנות המוקנות לרכב נכה בהליכי הוצאה לפועל, כגון סעיף 5 לתוספת השנייה בחוק וסעיף 217 לחוק  המחריגים נכס השייך לנכה ונחוץ לו לשימוש אישי מפאת נכותו, מאחר ורכב הוא נכס אישי הנחוץ לנכה לצורך קיום בסיסי (ע"א 2886/92 כתבי נ' אלגוב (פורסם במאגרים, 28.7.93), ראו עניין זה בהרחבה בספרם של עודד מאור ואסף דגני, הפטר- חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א'), הרי שמשכון רכב נכה ניתן למימוש באופן חופשי ע"י הנושה המובטח.  זאת מאחר שבמועד מתן האשראי, הסכים היחיד להעמיד את רכבו כבטוחה ולכן היה מודע היטב לאפשרות שהרכב ימומש באם לא יעמוד בהחזר ההלוואה. קיים חשש כי באם לא יינתן לנושה לממש רכב ממושכן המשמש נכים, הבנק יימנע מלתת הלוואות לנכים וזאת לא ניתן לאפשר (ראו עוד בספרם של עודד מאור ואסף דגני, שלעיל).

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 28676-03-20  חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח – 2018 נ' 18/11/2021

פס"ד של כב' השופטת מיכל ברלינר לוי

 בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 70868-07-20  אמאל נג'ם נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 18/11/20201

החלטה של כב' השופט אלעד טל

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחידה; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחידה בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחידה הפרה תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחידה פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני")).

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 33957-03-20  אשרף עזקי נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 18/11/2021

החלטה של כב' השופט אלעד טל

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני")).

לצפייה בנבו

חדלפ (חי') 21744-08-20  בן דדון נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 17/11/2021

פס"ד של כב' השופטת מירב קלמפנר נבון

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (חי') 38039-06-20  קרן נחמני נ' משה נחמני 17/11/2021

החלטה של כב' השופט אפרים צ'יזיק

אין כל הצדקה כי מחלוקת כנה בסוגיה משפטית מעין זו תביא לביטול צו פתיחת ההליכים, מאחר וסיבת התנגדותו לשלם את הוצאות הבן הבגיר ישירות לידי האם הינה משפטית גרידא, וככזאת אינה מהווה עילה לביטול הצו אשר ניתן לביטול בעילה של פגיעה בניהולם התקין של הליכי חדלות הפירעון/חוסר תום לב/מרמה מצד החייב בעת יצירת החוב/ מרמה/הזנחה או  ניצול לרעה של ההליכים (לעניין תנאי ביטול צו פתיחת הליכים ראה : עודד מאור ואסף דגני, הפטר (כרך א'), תשע"ט – 2019, עמ' 130-132, 286-288).

לצפייה בנבו

חדלפ (חי') 43986-09-21  אברהם נעים נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 16/11/2021

החלטה של כב' השופטת מירב קלמפנר נבון

תכליתה של הקצבת המזונות היא לאזן בין האינטרסים המתחרים של הנושים, הזכאי למזונות והחייב עצמו.  מלאכת האיזון האמורה תלויה בנסיבותיו של כל מקרה ומקרה. העקרונות שיישקלו הם צרכי הזכאים למזונות, הכנסותיו של היחיד והכנסותיו העצמאיות של הזכאי למזונות. מטבע הדברים, יכול וראוי שסכום המזונות שייקצב בהליך, יהא נמוך באופן משמעותי מהסכום שנקבע על ידי בית המשפט לענייני משפחה, שכן כאשר חייב במזונות נקלע להליכי חדלות פירעון, תהיה לכך השפעה על זכאים למזונות.  המשמעות היא, שסכום המזונות עשוי לפחות במידה ניכרת על מנת לאזן בין הזכאים למזונות לבין זכויות הנושים להיפרע מחובם, כאשר סכום הקצבת המזונות נקבע בהתאם לסכום המינימלי הדרוש לצורכי הזכאים למחייתם בצורה מכובדת וללא הוצאות מופרזות (עודד מאור ואסף דגני, עמ' 208-211, בדגש על עמ' 211, עמ' 16-17 בהתייחס לסעיף 128 לפקודה).  לדעת המחברים בספרם הנ"ל, הסכום שיפסק לבקשת הנאמן ניתן לשינוי בהינתן נסיבות או גילויים חדשים (עודד מאוד ואסף דגני, עמ' 212

לצפייה בנבו

חדלפ (חי') 65511-05-20  סופיה קרסילניקוב נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 15/11/2021

פס"ד של כב' שופטת מירב קלמפנר נבון

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 62260-09-20  שי מרצינקובסקי נ' גיא בן לולו 15/11/2021

פס"ד של כב' השופטת, סגנית הנשיא נבילה דלה מוסא

בהתאם לסעיף 183 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני")).

לצפייה בנבו

חדלפ (חי') 34437-07-20  סאמר מחו'ל נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 15/11/2021

פס"ד של כב' השופטת מירב קלמפנר נבון

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 8407-12-20‏ ‏ אסף יוסף ישראל נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 12/11/2021

פס"ד של כב' השופט רונן פיין

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים ראו: עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377.

לצפייה בנבו

חדלפ (חי') 7862-10-20‏ ‏ בהג'את בכריה נ' הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מחוז חיפה 05/11/2021

החלטה של כב' השופטת איילת הוך- טל

התנאים להקמת זכות לביטול עסקאות שביצע היחיד בהתאם לסעיף 220 לחוק, הינם כדלקמן–

א.     נכס של היחיד עצמו– מדובר על נכס שליחיד עצמו היו זכויות בו (עודד מאור ואסף דגני הפטר 983–984 (התשע"ט-2019),  ע"א 367/70 הוכברג (נאמן) נ' שלגי, פ"ד כה(2) 149, 155–156 (1971) וע"א 307/64 חברת הלוואות בע"מ בפירוק נ' קדר תעשיית כלי חרס בע"מ בפירוק, פ"ד יח(4) 483, 492 (1964)).

ב.      פעולה הגורעת נכס מקופת הנשייה – מדובר על הגדרה רחבה הכוללת כל פעולה אשר יש בה בכדי להקטין את קופת הנשייה. סעיף 96 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] , אשר בו עוגנה הסמכות לביטול עסקאות לפי הדין הישן, איפשר ביטולה של 'הענקה'. הפסיקה פירשה מונח זה באופן רחב, הכולל כל פעולה הגורעת מנכסי החייב מבחינה כלכלית (עודד מאור ואסף דגני הפטר  982 (התשע"ט-2019) ופש"ר (חי') 592/02 עו"ד פישהנדלר (נאמן) נ' אברמוב (פורסם במאגרים, [פורסם בנבו], 10.12.08) בס' 11ב).

ג.      התמורה בגין הנכס – הפעולה נעשתה בלא תמורה או בתמורה שאינה הולמת בנסיבות העניין. הדרישה היא שתמורת הנכס ניתנה תמורה מסחרית בעלת ערך, בין בעין ובין בכסף. אך אין דרישה כי תמורה הולמת תהיה בהכרח שווי השוק של הנכס. הנטל להוכיח תנאי זה מוטל על הנאמן (מאור ודגני בעמ' 991–992 וכן ראו בדברי ההסבר להצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ו 2016 (ה"ח 1027 , 2.3.16) בעמ' 713).

ד.      מועד ביצוע הפעולה – הפעולה בוצעה במהלך התקופה של שנתיים לפני מועד הגשת הבקשה לצו לפתיחת הליכים, ולגבי פעולה לטובת קרוב – ארבע שנים לפני המועד האמור. לפי סעיף 96 לפקודה ניתן היה לבטל פעולות שנעשו בתקופה של עד כעשר שנים לפני שנעשה חייב לפושט רגל. ההסדר שבסעיף 220 לחוק מקצר את התקופה שהיתה נהוגה על פי הדין הישן, בהתאם לתמורות דומות שנעשו בעולם (דוד האן, דיני חדלות פירעון 425–426, 433–434 (מהדורה שנייה, התשע"ח-2018)).

ה.     חדלות פירעון של היחיד – נדרש כי במועד ביצוע הפעולה היה החייב בחדלות פירעון או שביצוע הפעולה הביא אותו לחדלות פירעון. הדרישה כאן היא שלאחר ביצוע הפעולה הפך היחיד לחדל פירעון. לעניין זה, המלומדים מאור ודגני סבורים כי די בבדיקה תזרימית פשוטה (מאור ודגני בעמ' 1003–1004) בעוד דוד האן סבור כי יש לבצע בדיקה מאזנית לעניין חדלות הפירעון בעניין זה, אף שלדעתו היה עדיף לאפשר גם בדיקה תזרימית (ראו האן בעמ' 434–435 ועמ' 409).

סעיף 221 נועד לאפשר ביטולן של פעולות שאינן עומדות בתנאי סעיף 220 לחוק, גם אם בוצעו לפני שהפך היחיד לחדל פירעון, ובלבד שמדובר בפעולות שבוצעו במטרה להברחת נכסים ועד לשבע שנים לפני מתן הצו לפתיחת הליכים (ראו בספרם של מאור ודגני בעמ' 1007-1006 וכן בדברי ההסבר להצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ו-2016 (ה"ח 1027, 2.3.16) בעמ' 714).

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 48201-03-21  גיא הירש (נאמן) נ' עלא דין סעד 04/11/2021

פס"ד של כב' השופטת, סגנית הנשיא נבילה דלא מוסא

בהתאם לסעיף 183 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני")).

לצפייה בנבו

חדלפ (ראשל"צ) 3345-02-21  שמשון קידושים נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז תל אביב 03/11/2021

החלטה של כב' השופטת קרין וישינסקי

בתגובתו מיום 31.08.21 ביקש היחיד לדחות את בקשת הנאמן ולבטל את החיוב במזונות בשלב זה של ההליך. ליחיד שני קטינים נוספים מבת זוג שאינו נשוי לה ולטענתו בהתאם לסיכומים בעל פה ביניהם משלם לה 1,000 ₪ מדי חודש, המשמשים כמזונות לקטינים בהתאם ליכולתו הכלכלית. כיום, אינו עובד ומתקיים מגמלת הבטחת הכנסה מהמל"ל בסך של 1,661 ₪.

בתגובת הזכאית למזונות מיום 13.10.21, ביקשה לחייב את היחיד לשלם את חוב הפיגורים בסך 8,000 ₪ ולקבוע קצבת מזונות בהתאם לפסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא. קצבת מזונות במסגרת הליך חדלות פירעון מחייבת עריכת איזונים בין אינטרסים שונים ומנוגדים (לפירוט, ראו למשל, עודד מאור ואסף דגני, הפטר- חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', עמוד 214-206).

לצפייה בנבו

חדלפ (ראשל"צ) 2138-05-20  שי אטדגי נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז תל אביב 03/11/2021

החלטה של כב' השופטת קרין וישינסקי

קצבת מזונות במסגרת הליך חדלות פירעון מחייבת עריכת איזונים בין אינטרסים שונים ומנוגדים (לפירוט, ראו למשל, עודד מאור ואסף דגני, הפטר- חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', עמוד 214-206).

54678313בענייננו, נראה כי בשים לב לאינטרס הנושים, לגובה סכום המזונות הפסוק וליתר נסיבות העניין – קיימת הצדקה לקבל את עמדת הנאמן ולחייב את היחיד במזונות בסך של 2,500 ₪. סבורתני כי סכום מזונות של 2,500 ₪ בעבור שלושת הקטינים יאפשר להם מחיה בכבוד, ולפיכך אני סבורה כי בנסיבות, קיימת הצדקה לקצוב סכום זה וכך אני מורה.

לצפייה בנבו

חדלפ (ת"א) 47006-10-19  רן מסיקה (נאמן) נ' רונה רנית רמי 02/11/2021

החלטה של כב' השופט ד"ר דן סעדון

 סעיף 37 לחוק המקרקעין קובע כי "כל שותף במקרקעין משותפים זכאי בכל עת לדרוש פירוק השיתוף". הוראה זו נקראת יחד עם סעיף 131 לחוק הקובע כי "הנאמן מוסמך לשם מילוי תפקידו לבצע כל פעולה בנכסי קופת הנשייה שהיחיד היה רשאי לעשותה.." שילוב הוראות החוק מלמד כי בהליכי חדלות פירעון מוקנית לנאמן סמכות לעתור לפירוק שיתוף בנכס מקרקעין שהחייב הוא בעלים במשותף בו, כפי שלחייב עצמו נתונה הייתה זכות כזו מכוח סעיף 37 לחוק המקרקעין ( ראו לעניין זה: עודד מאור ואסף דגני, הפטר, 804 (2019). אשר על כן, גם דינה של טענה זו להידחות.

לצפייה בנבו

חדלפ (חי') 28738-04-20  נביל ביסאן נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 01/11/2021

פס"ד של כב' השופטת מירב קלמפנר נבון

 בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (חי') 34429-04-20  בהא עבדאללה נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 31/10/2021

פס"ד של כב' השופטת מירב קלמפנר נבון

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 38907-02-20  מנאל מנסור נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 31/10/2021

פס"ד של כב' השופטת מיכל ברלינר לוי

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחידה; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחידה בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחידה הפרה תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחידה פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (חי') 9768-07-20  יחידה נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 31/10/2021

פס"ד של כב' השופטת מירב קלמפנר נבון

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 62270-09-20  עסאם מרדאוי נ' הממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 02/11/2021

החלטה של כב' השופטת רגד זועבי

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני")).

לצפייה בנבו

חדלפ (ראשל"צ) 43679-08-20  זמנה צ'אניאלאו נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז תל אביב 30/10/2021

החלטה של כב' השופט יוני לבני

כידוע, פסיקת מזונות היא פועל יוצא של איזון בין אינטרסים שונים ומנוגדים: אלה של היחיד, אלה של הזכאית למזונות ואלה של הנושים. בתוך כך, על ביהמ"ש לתת דעתו, בין היתר, לסכום החובות של היחיד, לסכום המזונות שעל היחיד לשלם מדי חודש, לסכום שבקופת הנשייה ולהכנסותיו של היחיד (ראו רע"א 8756/15 וייס נ' וייס (3.1.2016)). מעמד מיוחד מסור לעמדתו המקצועית של הנאמן בעניין זה (ע"א 8993/04 פלונית נ' פלוני (20.9.2007); וכן עודד מאור ואסף דגני הפטר 211 (2019) (להלן: מאור ודגני)). בגדר כך, ראוי שהסכום שייקצב יהיה נמוך מזה שנקבע בביהמ"ש למשפחה, שכן אך טבעי הוא שכשחייב נקלע להליכי חדלות פירעון, תהיה לכך השפעה על בני משפחתו הזכאים למזונות, כך שהסכום אליו הורגלו יפחת במידה ניכרת, לסכום המינימלי הדרוש למחיה בצורה מוכבדת ללא הוצאות מופרזות (מאור ודגני, שם).

לצפייה בנבו

חדלפ (חי') 13947-06-20  ראמי פואז נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 28/10/2021

פס"ד של כב' השופטת מירב קלמפנר נבון

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (חי') 30413-04-20  אחמד חואלד נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 26/10/2021

פס"ד של כב' השופטת מירב קלמפנר נבון

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (חי') 32233-04-20  זידאן חלף נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 26/10/2021

פס"ד של כב' השופטת דמירב קלמפנר נבון

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 67325-07-20  עאדל חמדון נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 25/10/2021

החלטה של כבק השופטת אפרת רבהון

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן- עודד מאור ואסף דגני)).

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 48744-03-20  חנניה אטיאס נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 27/10/2021

פס"ד של כב' השופטת מיכל ברלינר לוי

 בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (חי') 46318-08-20‏ ‏ מיכאל פוזולוטין נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 27/10/2021

החלטה של כב' השופטת מירב קלמפנר נבון

התכלית הראשונה מייחסת להליך חדלות הפירעון אופי שיקומי, במהלכו על הגורמים המלווים השונים בהליך, לסייע ליחיד לשקם את מצבו הכלכליתכלית זו אף מופיעה במפורש גם בשמו המלא של החוק לנושא השיקום יש התייחסות רחבה גם בדברי ההסבר לחוק :" שיקומו הכלכלי של חייב משרת את טובת הנושים, אך נועד גם למימוש תכליות רחבות יותר. לשיקומו הכלכלי של החייב תועלת משקית כללית והוא מקדם גם ערכים חברתיים נוספים". (ראו עניין זה בהרחבה בספרם של עודד מאור ואסף דגני, ההפטר חדלות פירעוןהסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים  ,כרך א').  התכלית השלישית, עוסקת בעיקר בשלב שלאחר קבלת צו ההפטר, לעומת התכלית הראשונה, כאשר המטרה היא שלאחר ההפטר היחיד "יעמוד על רגליו" ויצליח להתנהל כלכלית מבלי להיקלע לחובות נוספים. (ראו גם עניין זה בספרם של עודד מאור ואסף דגני, שלעיל). אולם, סבורני כי התכליות שלובות זו בזו בקשר הדוק, כאשר שיקומו הכלכלי של היחיד בשלביו המוקדמים של ההליך יסייעו בידו להשתקם ולהשתלב חזרה בחיים הכלכליים.

שנית, ולמעשה לב ליבה של המחלוקת הוא בשאלה האם חוב היחיד לנושה נוצר בחוסר תום לב. על אף שמדובר בשאלה חשובה ומהותית, אין להידרש לה כעת, בשלב הדיוני בו אנו מצויים, שלב ראשוני בו היחיד משלם תשלום חודשי קבוע בהתאם לצו התשלומים שהושת עליו וכי יש לבחון חוסר תום לב ביצירת חובות רק בשלב מתקדם יותר, בעת מתן צו לשיקום כלכלי. אם לא די בכך, הרי שלמעשה וככלל חוסר תום לב ביצירת חוב אינו מהווה סיבה לביטול הליך חדלות פירעון בשלב כה מקדמי. (ראו, ספרם של עודד שחם ואסף דגני, שלעיל).

לצפייה בנבו

חדלפ (חי') 31708-06-20  סמיר טאהר נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 13/10/2021

פס"ד של כב' השופטת מירב קלמפנר נבון

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (חי') 63228-07-20  עבד אלרחמאן אגבאריה נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 12/10/2021

פס"ד של כב' השופטת מירב קלמפנר נבון

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנו

חדלפ (נצ') 37743-04-20  מישייב נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון ואח' 12/10/2021

פס"ד של כב' השופטת מיכל ברלינר לוי

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 37743-04-20  מישייב נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון ואח' 12/10/2021

פס"ד של כב' השופטת מיכל ברלינר לוי

 בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני")

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 12882-10-20  ירון רגואן (נאמן) נ' דינה ח'דר 12/10/2021

החלטה של כב' השופטת רגד זועבי

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחידה; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחידה בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחידה הפרה תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחידה פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני")).

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 8682-12-19  היאם היב נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 24/10/2021

פס"ד של כב' השופטת מיכל ברלינר לוי

 בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחידה; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחידה בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחידה הפרה תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחידה פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (ראשל"צ) 58277-12-20  עו"ד עינת רוזנצויג נ' שמואל ציון שוקרון 23/10/2021

נחלטה של כב' השופט גלעד לובינסקי זיו

קציבת מזונות במסגרת הליך חדלות פירעון מחייבת עריכת איזונים בין אינטרסים שונים ומנוגדים (לפירוט ראו למשל, עודד מאור ואסף דגני, הפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', עמ'  214-206). בענייננו, נתתי דעתי למכלול נסיבות העניין ובהן, בין היתר, פערי גרסאות כאלה ואחרים ביחס למידת מעורבותו של היחיד בחיי ילדיו הקטינים וביחס לקיום הסדרי הראייה על ידו

לצפייה בנבו

חדלפ (חי') 62259-05-20  פריאל סויד נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 21/10/2021

פס"ד של כב' השופטת מירב קלמפנר נבון

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (חי') 58231-05-20  לאון מוטי שושן נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 21/10/2021

פס"ד של כב' השופטת מירב קלמפנר נבון

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 62308-08-20  רון כהנא נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 21/10/2021

החלטה של כב' השופטת רגד זועבי

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני")).

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 38250-02-20  אלי ישראל לזמי נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 20/10/2021

החלטה של כב' השופטת בכירה רים נדאף

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני")).

לצפייה בנבו

חדלפ (חי') 9004-08-20  ג'ורג' כריני נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 20/10/2021

פס"ד של כב' השופטת מירב קלמפנר נבון

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (חי') 56122-07-20  קאסם זידאן נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 20/10/2021

פס"ד של כב' השופטת מירב קלמפנר נבון

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 58254-11-20  אביב אפללו נ' ממונה על חדלות פירעון – מחוז חיפה והצפון 20/10/2021

פס"ד של כב' השופט רונן פיין

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו: עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידיםכרך א', (2019), עמ' 377).

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 7643-05-20  האלה זירעיני נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 14/10/2021

פס"ד של כב' השופטת מיכל ברלינר לוי

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחידה; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחידה בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחידה הפרה תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחידה פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 59929-01-21  דאהוד עפאן נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 14/10/2021

החלטה של כב' השופטת רגד זועבי

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני")).

לצפייה בנבו

תא (נצ') 35058-11-20  מוהנד אבו נאג'י נ' עו"ד וסים זועבי 14/10/2021

החלטה של כב' השופטת אוסילה אבו אסעד

יחד עם זאת, והגם שהליכים שמנהל יחיד בתור תובע אינם מעוכבים בשל מתן צו פתיחת הליכים בעניינו, הרי שהסכמות לנהלם עוברת לנאמן אשר רשאי לפעול בנעלי היחיד בהליך, או לחילופין להתיר ליחיד לנהלו בעצמו (סעיף 131 לחוק)[ראו הסברים בספרם של עודד מאור ואסף דגני: "הפטר", כרך א' , התשע"ט – 2019 , שם עמ' 179-180].

לצפייה בנבו

חדלפ (חי') 48146-10-20  סאלח חוג'יראת נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 07/10/2021

החלטה של כב' השופטת מירב קלמפנר נבון

ככל שלא קיים פסק דין המחייב במזונות, על הזכאי למזונות לפנות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הדתי, על מנת שידון בצרכי הקטינים ורק לאחר שיינתן פסק דין, ולו למזונות זמניים, יוכל לפנות לנאמן כדי שיש בקשה לקציבת מזונות (עודד מאור ואסף דגני ההפטר- חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', עמ' 208,( 2019) (להלן: "עודד מאוד ואסף דגני"). 

המשמעות היא, שסכום המזונות עשוי לפחות במידה ניכרת על מנת לאזן בין הזכאים למזונות לבין זכויות הנושים להיפרע מחובם, כאשר סכום הקצבת המזונות נקבע בהתאם לסכום המינימלי הדרוש לצורכי הזכאים למחייתם בצורה מכובדת וללא הוצאות מופרזות (עודד מאור ואסף דגני, עמ' 208-211, בדגש על עמ' 211, עמ' 16-17 בהתייחס לסעיף 128 לפקודה).  לדעת המחברים בספרם הנ"ל, הסכום שיפסק לבקשת הנאמן ניתן לשינוי בהינתן נסיבות או גילויים חדשים (עודד מאוד ואסף דגני, עמ' 212).  

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 37736-04-20  אילן באסטקאר נ' עו"ד יונית שניידר זוהר 04/10/2021

פס"ד של כב' השופטת מיכל ברלינר לוי

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 49334-05-20  חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 נ' 04/10/2021

פס"ד של כב' השופטת מיכל ברלינר לוי

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחידה; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחידה בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחידה הפרה תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחידה פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (חי') 45826-05-20  היאם בכריה נ' איתן שווץ נאמן 04/10/2021

פס"ד של כב' השופטת מירב קלמפנר נבון

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 39974-07-20  נסים אבו שקארה נ' ממונה על חדלות פירעון – מחוז חיפה והצפון 03/10/2021

פס"ד של כב' השופט רונן פיין

 בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים.  (ראו: עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידיםכרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני")).

לצפייה בנבו

חדלפ (ראשל"צ) 55760-03-20  מאיר לוי נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז תל אביב 30/09/2021

פס"ד של כב' השופט יוני לבני

כפי שנקבע בפסיקה פעמים רבות, לא בכדי נמנע המחוקק מלכלול חוב מזונות בגדר החובות לגביהם יינתן הפטר. חוב מזונות מצביע על כשל מוסרי של היחיד, שהפר את חובתו האישית כלפי אלה הסמוכים על שולחנו (ראו למשל בע"מ 2255/19 פלוני נ' פלונית, )23.02.2020)פש"ר 67893-02-19 בן דיין נ' כונס נכסים רשמי באר שבע והדרום (13.7.2021) (להלן: עניין בן דיין)). אשר על-כן, רק במקרים חריגים ויוצאי דופן, שבהם תונח דעתו של בית המשפט כי היחיד פעל בתום לב בנוגע לאופן צבירת חוב, ומצבו אינו צפוי להשתפר, עשוי בית המשפט לאפשר ליחיד לקבל הפטר מחוב מזונות (ראו בע"מ 2255/19 לעיל; רע"א 3175/19 אבן חיים נ' מדינת ישראל (8.8.2019); כן ראו עודד מאור ואסף דגני, הפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, 367-359 (2009) (להלן: מאור ודגני).

לטענת היחיד, אם לא יינתן לו הפטר מחוב המזונות, הרי שאין זה ברור מדוע מלכתחילה ניתן לו צו פתיחת הליכים, אף שטיב חובותיו ואופיים היה ידוע. אין לקבל טענה זו. כפי שכבר נקבע, נוכח היכולת העקרונית לתת הפטר גם על חוב מזונות, הרי שבהיעדר תמונה ברורה בראשית ההליך, אין לחסום את הדרך בפני יחיד שחוב המזונות הוא חובו היחיד, והוא מבקש לבוא בשערי ההליך, לאור הסיכוי כי בסופו יופטר גם מחוב זה (ראו ע"א 1003/09 מקבילי נ' כונס הנכסים הרשמי (4.1.2010); מאור ודגני, בעמ' 360; השוו: פש"ר 29847-06-14 יניב נ' קירש (11.1.2015)). מכל מקום, ברי כי אין בעצם הנכונות לאפשר כניסה להליך כדי להקים השתק המחייב מתן הפטר מחוב המזונות.

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 58149-10-19  נסים דדון נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 29/09/2021

פס"ד של כב' השופטת מיכל ברלינר לוי

 בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 49446-03-20  שבתאי אמזלג נ' באסם אסעד 29/09/2021

פס"ד של כב' השופטת מיכל ברלינר לוי

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (חי') 32014-04-20  מוחמד אבו אלהיג'א נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 29/09/2021

פס"ד של כב' השופטת מירב קלמפנר נבון

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 55506-03-20  ריאד עאבד נ' רון כהנא 29/09/2021

פס"ד של כב' השופטת מיכל ברלינר לוי

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (חי') 37718-07-20  ראובן מגירה נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 29/09/2021

החלטה של כב' השופטת מירב קלמפנר נבון

המשמעות היא, שסכום המזונות עשוי לפחות במידה ניכרת על מנת לאזן בין הזכאים למזונות לבין זכויות הנושים להיפרע מחובם, כאשר סכום הקצבת המזונות נקבע בהתאם לסכום המינימלי הדרוש לצורכי הזכאים למחייתם בצורה מכובדת וללא הוצאות מופרזות (עודד מאור ואסף דגני, עמ' 208-211, בדגש על עמ' 211, עמ' 16-17 בהתייחס לסעיף 128 לפקודה). לדעת המחברים בספרם הנ"ל, הסכום שיפסק לבקשת הנאמן ניתן לשינוי בהינתן נסיבות או גילויים חדשים (עודד מאוד ואסף דגני, עמ' 212

לצפייה בנבו

חדלפ (ראשל"צ) 7621-12-19  בנק מזרחי טפחות בעמ נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז תל אביב 29/09/2021

החלטה של כב' השופט גלעד לובינסקי זיו

 מוכן אני להניח, לצורך הדיון, כי הוראותיו של חוק חדלות פירעון אכן גורעות, ולו במקרים מסוימים ובמידה מסוימת, מזכויותיהם של נושים מובטחים בעלי שיעבוד קבוע, וזאת ביחס למצב המשפטי אשר שרר על פי הדין הקודם. אחת הדוגמאות לכך היא העובדה שהחוק מחריג את ריבית הפיגורים ביחס לתקופה שממועד מתן צו פתיחת ההליכים ואילך, מן החוב המובטח (סעיף 243(ג) בצירוף סעיף 235(ד) לחוק). עם זאת, יש להביא בחשבון שבד בבד בוטלה ההגבלה על הריבית ההסכמית שהייתה קיימת בסעיף 134(א) לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם-1980 (להלן: הפקודה) (ראו בעניין זה, דוד האן, דיני חדלות פירעון (מהדורה שנייה – חלק ב'), עמ' 722-721 (להלן: האן). עוד ראו, דברי ההסבר המופיעים במסגרת הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ו-2016: הצעות חוק הממשלה תשע"ו – 1027, עמ' 604, 722 (להלן: דברי ההסבר). לסקירה לגבי הוראות החוק המתייחסות לנושים מובטחים ראו, עודד מאור ואסף דגני, הפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים (כרך ב'), עמ' 1100-1057)).

לא יהיה זה מיותר להביא בחשבון גם את התכליות העומדות בבסיס ההוראות אשר כנגד החלתן הרטרוספקטיבית מלין הבנק. כך, הוראת סעיף 248 לחוק, העוסקת בזהות הגורם אשר יממש את השיעבוד, נועדה להגביר את שליטת הנאמן במימוש הנכס המשועבד, במקרים בהם אומדן שווי הנכס גבוה באופן מובהק מהחוב המובטח. זאת, לשם הגנה על האינטרסים של הנושים הבלתי מובטחים ביחס ליתרת שווי הנכס; ותוך חיזוק הגישה אשר הייתה קיימת גם עובר לכניסת החוק לתוקפו, ואשר באה לידי ביטוי בפסק הדין בע"א 8044/13 לוי נ' שיכוי ובינוי נדל"ן השקעות בע"מ (13.2.2014) (להלן: עניין לוי) (ראו, דברי ההסבר, עמ' 726-725; מאור ודגני, עמ' 1093-1088).

לצפייה בנבו

חדלפ (חי') 49527-07-20  סער אלול נ' אבינועם אמור 26/09/2021

החלטה של כב' השופט אפרים צ'יזיק

הנושה רשאי להתנגד להסדר מבלי לתרץ ומבלי לנמק את סיבת התנגדותו, ולכן שיקולים אינטרסנטיים רגילים הינם לגיטימיים ואינם מהווים סיבה להתערבותו של בית המשפט בהסדר. לפיכך ההתערבות בהסדר הנושים, בין אם על דרך פסילת קולו ושיקול דעתו של נושה מסוים (תומך או מתנגד), עשויה להתרחש אך ורק במצבים חריגים וקיצוניים ובעיקר במקרים שבהם בעל אינטרס שוקל אך ורק את שיקוליו האנוכיים, ואת היתרון שיפיק מההסדר תוך התעלמות ממצבם של יתר הנושים, וכן גם במקרים שבהם נושה מונע משיקולים פסולים בעליל אשר חורגים במובהק מהשאלה הלגיטימית של כדאיותו הכלכלית של ההסדר (ראה : עודד מאור ואסף דגני, הפטר (כרך א'),2019, עמ' 442-445).

נכסי קופת הנשייה מנויים בסעיף 216 לחוק חדלות פירעון ולכן מבחינת הדין הכולל צו לפתיחת הליכים חל גם על כלל נכסי היחיד בחו"ל. בנוסף לכך, נקבע בפסיקה כי בית המשפט רשאי לחייב את היחיד לחתום על גבי ייפוי כח לטובת הנאמן אשר יקנה לנאמן רשות לפעול בנכסיו הן בארץ והן בחו"ל ובכך לאפשר בידי הנאמן לברר, לחקור ואף לממש נכסים מבלי שיהיה צורך לפנות לבית המשפט הזר בכדי לקבל הכרה או אכיפה של הצו לפתיחת הליכים על פי דיני חדלות הפירעון הבינלאומיים אשר נוהגים באותה מדינה (ראה : מאור ודגני, שם, עמ' 216).

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 49428-03-20  אימאן חמדאן נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 19/09/2021

החלטה של כב' השופטת אפרת רבהון

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן – עודד מאור ואסף דגני)).

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 29497-06-20‏ ‏ הישאם כנג'ו – היחיד ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון נ' ‏14/09/2021

פס"ד של כב' השופטת מיכל ברלינר לוי

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 29497-06-20‏ ‏ הישאם כנג'ו – היחיד ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון נ' ‏14/09/2021

פס"ד של כב' השופטת מיכל ברלינר לוי

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (חי') 33964-04-20  דוד עמרם נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 14/09/2021

פס"ד של כב' השופטת מירב קלמפנר נבון

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

החלטה של כב' השופטת מירב קלמפנר נבון

 המשמעות היא, שסכום המזונות עשוי לפחות במידה ניכרת על מנת לאזן בין הזכאים למזונות לבין זכויות הנושים להיפרע מחובם, כאשר סכום הקצבת המזונות נקבע בהתאם לסכום המינימלי הדרוש לצורכי הזכאים למחייתם בצורה מכובדת וללא הוצאות מופרזות (עודד מאור ואסף דגני, עמ' 208-211, בדגש על עמ' 211, עמ' 16-17 בהתייחס לסעיף 128 לפקודה).  לדעת המחברים בספרם הנ"ל, הסכום שיפסק לבקשת הנאמן ניתן לשינוי בהינתן נסיבות או גילויים חדשים (עודד מאוד ואסף דגני, עמ' 212).  

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 49329-05-20  ענבל בית הלחמי  נ' אסתר בן אבו 13/09/2021

החלטה של כב' השופטת אוסילה אבו- אסעד

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחידה; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחידה בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחידה הפרה תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחידה פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני")).

לצפייה בנבו

חדלפ (חי') 48472-06-20  אסעד אבו עיסא נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 13/09/2021

פס"ד של כב' השופטת מירב קלמפנר נבון

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (חי') 35387-04-20  עאמר זובידאת נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 13/09/2021

פס"ד של כב' השופטת מירב קלמפנר נבון

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (חי') 39515-05-20  יצחק חטואל נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 12/09/2021

פס"ד של כב' השופטת מירב קלמפנר נבון

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 55503-11-20  יוסי עמר  נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 11/09/2021

החלטה של כב' השופט אדהם ספדי

ככל שלא קיים פסק דין המחייב במזונות, על הזכאי למזונות לפנות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הדתי, על מנת שידון בצרכי הקטינים ורק לאחר שיינתן פסק דין, ולו למזונות זמניים, יוכל לפנות לנאמן כדי שיגיש בקשה להקצבת מזונות (עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', עמ' 208, (2019) (להלן: "מאור ודגני").

המשמעות היא, שסכום המזונות עשוי לפחות במידה ניכרת על מנת לאזן בין הזכאים למזונות לבין זכויות הנושים להיפרע מחובם, כאשר סכום הקצבת המזונות נקבע בהתאם לסכום המינימלי הדרוש לצרכי הזכאים למחייתם בצורה מכובדת וללא הוצאות מופרזות  (מאור ודגני, עמ' 208-211, בדגש על עמ' 211; עמ' 16-17 בהתייחס לס' 128 לפקודה). הסכום שיפסק לבקשת הנאמן ניתן לשינוי בהינתן נסיבות או גילויים חדשים (מאור ודגני, עמ' 212).

לצפייה בנבו

חדלפ (חי') 11748-06-20  יבגני ורטחאוז נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון משרדי ממשלה 09/09/2021

החלטה של כב' השופטת מירב קלמפנר נבון

המשמעות היא, שסכום המזונות עשוי לפחות במידה ניכרת על מנת לאזן בין הזכאים למזונות לבין זכויות הנושים להיפרע מחובם, כאשר סכום הקצבת המזונות נקבע בהתאם לסכום המינימלי הדרוש לצורכי הזכאים למחייתם בצורה מכובדת וללא הוצאות מופרזות (עודד מאור ואסף דגני, עמ' 208-211, בדגש על עמ' 211, עמ' 16-17 בהתייחס לסעיף 128 לפקודה).  לדעת המחברים בספרם הנ"ל, הסכום שיפסק לבקשת הנאמן ניתן לשינוי בהינתן נסיבות או גילויים חדשים (עודד מאוד ואסף דגני, עמ' 212).  

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 8349-10-20  גבור מיכאל  נ' מחמוד חביבאללה 06/09/2021

פס"ד של כב' השופטת, סגנית הנשיא נבילה דלה מוסא

בהתאם לסעיף 183 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני")).

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 63425-12-19  חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע"ח, 2018 נ' אביתר אלעזרה 05/09/2021

פס"ד של כב' השופטת מיכל ברלינר לוי

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (חי') 33686-01-21  נתנאל באבא נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 29/08/2021

החלטה של כב' השופטת מירב קלמפנר נבון

 המשמעות היא, שסכום המזונות עשוי לפחות במידה ניכרת על מנת לאזן בין הזכאים למזונות לבין זכויות הנושים להיפרע מחובם, כאשר סכום הקצבת המזונות נקבע בהתאם לסכום המינימלי הדרוש לצורכי הזכאים למחייתם בצורה מכובדת וללא הוצאות מופרזות (עודד מאור ואסף דגני, עמ' 208-211, בדגש על עמ' 211, עמ' 16-17 בהתייחס לסעיף 128 לפקודה).  לדעת המחברים בספרם הנ"ל, הסכום שיפסק לבקשת הנאמן ניתן לשינוי בהינתן נסיבות או גילויים חדשים (עודד מאוד ואסף דגני, עמ' 212).  

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 40792-08-20  עופר גביריאלי  נ' פיראס עוביד זועבי 29/08/2021

החלטה של כב' השופטת בכירה שאדן נאשף אבו אחמד

 בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני")).

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 70903-07-20  איהאב סבאח  נ' ג'ואד חלבי 29/08/2021

פס"ד של כב' השופטת בכירה נאשף אבו אחמד

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני")).

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 75020-11-20  רמוס ארבין קובר נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 25/08/2021

פס"ד של כב' השופטת רביע ג'באלי

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 26017-01-21  פאיז אלסיד נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 24/08/2021

פס"ד של כב' השופט בכיר יוסף סוהיל

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני")).

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 59250-09-20  אברמוב רון (נאמן) נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 24/08/2021

פס"ד של כב' השופט בכיר יוסף סוהיל

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני")).

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 26372-01-21  איזגיל איפראימוב נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 24/08/2021

החלטה של כב' השופט בכיר יוסף סוהיל

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני")).

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 1400-05-21  שאדי מוסלח נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון, משרדי ממשלה 24/08/2021

החלטה של כב' השופט בכיר יוסף סוהיל

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני")).

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 68794-02-20  אושרה אזרד נ' יונית שניידר 23/08/2021

פס"ד של כב' השופטת מיכל ברלינר לוי

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחידה; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחידה בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחידה הפרה תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחידה פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 49600-05-20  איאד סעד נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 23/08/2021

החלטה של כב' השופט אלעד טל

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני")).

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 61217-09-20  ח'אלד עואודה נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 23/08/2021

פס"ד של כב' השופט בכיר יוסף סוהיל

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני")).

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 47995-03-20  זהיה נסאר נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 23/08/2021

פס"ד של כב' השופט בכיר יוסף סוהיל

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחידה; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחידה בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחידה הפרה תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחידה פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני")).

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 38897-02-20  אילנה גרינולד ואלירן גרינולד נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 19/08/2021

החלטב של כב' השופטת מיכל ברלינר לוי

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 49402-03-20  אמונה נ' איתן עדשה הנאמן 19/08/2021

פס"ד של כב' השופטת מיכל ברלינר לוי

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחידה; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחידה בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחידה הפרה תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחידה פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 34394-04-20  סאמי בדארנה נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 19/08/2021

החלטה של כב' השופטת מיכל ברלינר לוי

ככל שלא קיים פסק דין המחייב במזונות, על הזכאי למזונות לפנות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הדתי, על מנת שידון בצרכי הקטינים ורק לאחר שיינתן פסק דין, ולו למזונות זמניים, יוכל לפנות לנאמן כדי שיגיש בקשה להקצבת מזונות (עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', עמ' 208, (2019) (להלן: "עודד מאור ואסף דגני")

העקרונות שישקלו הם צרכי הזכאים למזונות, הכנסותיו של היחיד והכנסותיו העצמאיות של הזכאי למזונות. מטבע הדברים, יכול וראוי שהסכום שייקצב בהליך יהא נמוך באופן משמעותי מן הסכום שנקבע על ידי בית המשפט לענייני משפחה, שכן כאשר חייב במזונות נקלע להליכי חדלות פירעון, תהיה לכך השפעה על הזכאים למזונות. המשמעות היא, שסכום המזונות עשוי לפחות במידה ניכרת על מנת לאזן בין הזכאים למזונות לבין זכויות הנושים להיפרע מחובם, כאשר סכום הקצבת המזונות נקבע בהתאם לסכום המינימלי הדרוש לצרכי הזכאים למחייתם בצורה מכובדת וללא הוצאות מופרזות  (עודד מאור ואסף דגני, עמ' 208-211, בדגש על עמ' 211; עמ' 16-17 בהתייחס לס' 128 לפקודה). הסכום שיפסק לבקשת הנאמן ניתן לשינוי בהינתן נסיבות או גילויים חדשים (עודד מאור ואסף דגני, עמ' 212).

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 74625-06-20  מיכאל ירדן נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 18/08/2021

פס"ד של כב' השופטת רביע ג'באלי

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 40529-07-20  אמיר טובול נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 18/08/2021

החלטה של כב' השופטת רביע ג'באלי

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 49417-03-20 אחלאם סאלח נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 18/08/2021

החלטה של כב' השופטת רביע ג'באלי

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחידה; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחידה בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחידה הפרה תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחידה פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 9095-05-20  אלי בכור נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 03/08/2021

החלטה של כב' השופטת מיכל ברלינר לוי

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (ראשל"צ) 44691-03-21  עו"ד גיל אורי נ' איתן חרבי 11/08/2021

החלטה של כב' השופטת קרין וישינסקי

קציבת מזונות במסגרת הליך חדלות פירעון מחייבת עריכת איזונים בין אינטרסים שונים ומנוגדים (לפירוט, ראו למשל, עודד מאור ואסף דגני, הפטר- חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', עמוד 214-206). בענייננו, נראה כי בשים לב לאינטרס הנושים, לגובה סכום המזונות הפסוק וליתר נסיבות העניין, ובכלל כך קריסתו הכלכלית של היחיד, קיימת הצדקה להפחתה של סכום המזונות.

לצפייה בנבו

חדלפ (ראשל"צ) 52069-11-20  פליקס אסתרין נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז תל אביב 05/08/2021

החלטה של כב' השופטת קרין וישינסקי

קציבת מזונות במסגרת הליך חדלות פירעון מחייבת עריכת איזונים בין אינטרסים שונים ומנוגדים (לפירוט, ראו למשל, עודד מאור ואסף דגני, הפטר- חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', עמוד 214-206). בענייננו, סבורתני כי בשים לב לאינטרס הנושים, לגובה סכום המזונות הפסוק וליתר נסיבות העניין, ובכלל כך הכנסות היחיד והזכאית – קיימת הצדקה להיעתר לבקשה ולקצוב את סכום המזונות כמבוקש.

לצפייה בנבו

עחדלפ (ב"ש) 2670-01-21  עקיבא ליאור דהן נ' שולמית גויסע 04/08/2021

פס"ד של כב' השופט עידו כפכפי

בהחלטה מיום 17.11.20 דחתה כב' רשמת ההוצל"פ את בקשתו של היחיד וסגרה את התיק, מהטעם כי אינה רואה תועלת בהליך שכן היחיד עריק מצה"ל, ואין מקום להליך שיקום כלכלי הנסמך רק על סיוע כלכלי אשר יקבל מאמו. לתמיכה בעמדתה הפנתה לספר הפטר, מאור – דגני, עמ' 126, שם דנים במצב של יחיד אסיר וסבורים כי מקרים של חוסר תועלת בקיום ההליך, מצדיקים הימנעות ממתן צו לפתיחת הליכים.

לצפייה בנבו

חדלפ (חי') 879-06-21  יחידה נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון, משרדי ממשלה 02/08/2021

החלטה של כב' השופטת תמי לוי יטח

ב' השופט עודד מאור ועו"ד אסף דגני, בספרם "הפטר", כרך ב, מהדורת תשע"ט- 2019, בעמ' 1089, ציינו כי : "מנהל הסדר יממש את הנכסים של הנושים המובטחים ביתר, וזאת עקב חזקת ניגוד האינטרסים אשר קיימת כאשר נושה הוא מובטח ביתר, כלומר שווי הנכס המשועבד לטובתו גבוה מגובה החוב שלו".

בדברי ההסבר לסעיף 248 (א)(1) לחוק הנ"ל הובהר כי : "לנושים הכללים יש אינטרס שהנכס המובטח יימכר במחיר גבוה ככל האפשר, שכן ההפרש בין התמורה שהתקבלה בעבור הנכס ובין החוב שהנכס נועד להבטיח את פירעונו, ייכלל בנכסי קופת הנשייה. מנגד לנושה המובטח אין כל תמריץ להשיא את ערך הבטוחה מעבר לגובה החוב. מבחינתו כל עוד המחיר שיושג בעד הנכס מכסה את החוב שהחייב חב לו, יש למכור את הנכס מהר ככל האפשר. השונות בין האינטרסים של הנושים המובטחים לאלה של הנושים הכלליים מחייבת שגם הנושים הכלליים יהיו מעורבים בהליך מימוש הבטוחה".

לצפייה בנבו

חדלפ (חי') 19808-04-20‏ ‏ אהרון כליפי נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 01/08/2021

פס"ד של כב' השופטת תמי לוי יטח

בנבו] (22.5.2018), וכן ראו עודד מאור ואסף דגני הפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים 74 (2019)). מנקודת מבטו של החייב, הטובה הצומחת לו מן ההליך הוא צו הפטר אשר ישמוט את חובותיו ויאפשר לו פתיחה של דף חדש למען שיקומו הכלכלי (עניין סולימאן, פסקה 14). טובת החייב ושיקומו במקרה שלפנינו משמעה שלמבקש יתאפשר להמשיך בדרך החדשה בה החל, ולהתקדם בה כשמועד תום תשלום חובותיו נמצא לנגד עיניו בעתיד הקרוב לבוא. ואולם, טובת החייב אינה תכלית העומדת לבדה ולמולה יש לאזן את טובת הנושה ואת טובת הציבור, בשים לב לאופיו הייחודי של חוב המזונות. בענייננו, האיזון המתבקש בין מכלול השיקולים – החייב, נסיבותיו, טובת הנושה והציבור ובעיקר ייחודיות חוב המזונות – מחייבות את החלת ההפטר שניתן לחייב על חוב המזונות באופן חלקי, כך שמעמד חוב המזונות יתבטא בכך שלא יוחל עליו הפטר לאלתר, ומעמד טובת החייב ונסיבותיו הקשות של המבקש יתבטאו בכך שהסדר הקיזוז יעמוד לתקופה מוגבלת בלבד, כאשר בסופה תימחק ייתרת החוב".

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 29590-06-20  גובריאל נתאלי נ' גרגס גובריאל 01/08/2021

החלטה של כב' השופטת אוסילה אבו אסעד

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני")).

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 55709-03-20  גלית טלי-ארד, נאמנת נ' חג'אר חג'אג'רה 29/07/2021

פס"ד של כב' השופט רונן פיין

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני")).

לצפייה בנבו

חדלפ (חי') 55106-03-20  שחאדה רשואן נ' אשרף גנטוס 28/07/2021

החלטה של כב' השופט אפרים צ'יזיק

 עם זאת, כאשר עסקה להברחת נכס אינה למראית עין, או אז היא אינה ניתנת לביטול לפי הוראת סעיף 13 לחוק החוזים אלא רק במסגרת הליכי חדלות פירעון, לרבות פעולה אשר גורעת נכס מקופת הנשייה אשר נעשתה לפני מתן הצו לפתיחת הליכים כאמור בהוראת סעיף 220(א) לחוק חדלות פירעון (ראה : עודד מאור ואסף דגני, הפטר (כרך ב'), 2019, עמ' 947 – 985).

 יתירה מכך, במקרה דנן מדובר בטענה של הנאמן ולפיה הנכס נמסר באופן מלאכותי על ידי החייב והמשיבה 2 למשיב 1 מתוך מטרה להשאירו בפועל בידם ולכן ברי כי אין מדובר בפעולת הענקה שיש לבררה במסגרת הליך חדלות הפירעון כי אם בעסקה למראית עין אשר עשויה להתבטל לפי סעיף 13 לחוק החוזים בלא כל תלות במגבלת הזמנים אשר מפורטת במסגרת סעיף 220 לחוק חדלות פירעון (ראה: מאור ודגני, שם, עמ' 984).

נוכח מסקנתי ולפיה הפורום המתאים להמשך ליבון המחלוקת הינו במסגרת התובענה אשר תלויה ועומדת בביהמ"ש המחוזי ובמיוחד לאור עמדת ב"כ הממונה במהלך הדיון מיום 13.6.2021 ולפיה מדובר בעסקת מכר למראית עין הנאמן רשאי להגיש את תביעתו לבית המשפט המחוזי בשם היחיד (ראה : מאור ודגני, שם, עמ' 179-180).

לצפייה בנבו

עחדלפ (י-ם) 27121-06-21  אסאמה סרחאן נ' הממונה על הליכי חדלות פירעון-מחוז ירושלים 27/07/2021

פס"ד של כב' השופטת חוי טוקר

הסמכות לפתיחה בהליכים לפי סעיף 105 הוגדרה כסמכות מנהלית – טכנית ולא כסמכות שיפוטית (ע' מאור וא' דגני "הפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים" (2019) כרך א' (להלן: "מאור ודגני"), עמ' 95). המחברים מאור ודגני נסמכים במסקנתם זו על דברי ההסבר להצעת החוק שלפיהם "… התנאים למתן צו לפתיחת הליכים הם ברובם טכניים וניתנים לבירור בקלות יחסית. זאת, בעיקר לאור העובדה שדרישת תום הלב שנכללה בפקודת פשיטת הרגל איננה עוד תנאי למתן צו לפתיחת הליכים ליחיד" (הצעת החוק, עמ' 662).

גם מאור ודגני עמדו על הטעם שלפיו לפי החוק תום הלב של היחיד בשלב יצירת החובות אינו מהווה עוד תנאי מוקדם לפתיחה בהליכי חדלות פירעון נגדו. לעמדת המלומדים, זאת, בין היתר "משום שסוגיית מתן הצו לפתיחת הליכים, הופקדה בחוק חדלות פירעון בידי גורם מנהלי, שאינו אמור לבחון את תום הלב של היחיד" (מאור ודגני, עמ' 280). השינוי בחוק ביחס למועד בחינת תום הלב נולד בעקבות התפתחות בפסיקה לכיוון הכללתם של יחידים בהליכים חדלות פירעון במקרים מתאימים, ולו לצורכי חקירה ובדיקה (מאור ודגני, עמ' 281).

 

מעבר לכך, לפי החוק שאלת אופן יצירת החובות הוא אחד מהנושאים שאליהם אמור להידרש הנאמן במסגרת תפקידו, הכולל גם הגנה על עניינם של הנושים, וזאת לפי סעיף 130(ב)(1) לחוק המורה לנאמן לבדוק את מצבו הכלכלי של היחיד ואת הנסיבות שהובילו למצבו, ולהגיש על כך דוח לממונה. הדוח שמגיש הנאמן לממונה לפי סעיף 153 לחוק, כולל התייחסות גם לנסיבות שבשלהן נוצרו החובות (מאור ודגני, עמ' 271).

אם כן, ביסוד הקביעה שלפיה בחינת תום הלב תיעשה במועד הדיון בצו לשיקום כלכלי חלף דחייה מראש של בקשת היחיד לפתיחה בהליכים, עומדים מספר טעמים:

"1. על מנת שהדיון יתקיים לאחר תקופת הביניים, שבמהלכה תיערך בדיקה אם חובותיו של היחיד נוצרו בתום לב.

2. מאחר שלעניין התכלית של השאת שיעור חוב שייפרע לנושים, אין משמעות אם היחיד תם לב או לא.

3. מאחר שדחיית השתתפותו של היחיד בתחילת ההליך היא פתרון שאינו גמיש, ולא מאפשר לבית המשפט להתרשם מנסיבותיו האישיות של היחיד.

4. מאחר שצו לפתיחת הליכים ניתן על-ידי הממונה, שאינו גורם שיפוטי, ואין זה נכון לאפשר לו לדחות בשלב מקדמית את הבקשה לפתיחת הליכים מחוסר תום לב" (מאור ודגני, עמ' 282).

מאור ודגני עמדו על כך שאכן ייתכנו מקרים חריגים שבהם קיימת תשתית עובדתית משמעותית כבר בראשית ההליך. לעמדתם של מאור ודגני מקרים אלה נתונים לסמכותו של בית המשפט והם ידונו במסגרת בקשה לביטול הצו לפתיחה בהליכים שתוגש לפי סעיף 108 לחוק "ועניין זה ראוי שיישאר לפתחו של בית המשפט" (מאור ודגני, עמ' 283-285).

במקרים בהם סבור הממונה, טרם מתן הצו לפתיחה בהליכים, כי מתקיימות נסיבות המצדיקות דחיית הבקשה על הסף, בידו לפנות לנושים על-מנת לקבל את עמדתם ובידו גם לשקול העברת הדיון בבקשה לבית המשפט כבר בשלב זה וזאת לפי סמכותו שבסעיף 181 לחוק (מאור ודגני, עמ' 96).

לצפייה בנבו

חדלפ (ראשל"צ) 41033-03-20  האילו איילנך נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז תל אביב 27/07/2021

החלטה של כב' השופטת קרין וישינסקי

קציבת מזונות במסגרת הליך חדלות פירעון מחייבת עריכת איזונים בין אינטרסים שונים ומנוגדים (לפירוט, ראו למשל, עודד מאור ואסף דגני, הפטר- חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', עמוד 214-206). בענייננו, מן העבר האחד נראה כי בשים לב לאינטרס הנושים, לגובה סכום המזונות הפסוק וליתר נסיבות העניין – קיימת הצדקה להפחתה מסוימת של סכום המזונות. אוסיף בהקשר זה, כי כאמור לעיל, 

לצפייה בנבו

חדלפ (ראשל"צ) 37450-04-20  אברהם בר אב נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז תל אביב 27/07/2021

החלטה של כב' השופטת קרין וישינסקי

קציבת מזונות במסגרת הליך חדלות פירעון מחייבת עריכת איזונים בין אינטרסים שונים ומנוגדים (לפירוט, ראו למשל, עודד מאור ואסף דגני, הפטר- חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', עמוד 214-206). בענייננו, מן העבר האחד נראה כי בשים לב לאינטרס הנושים, לגובה סכום המזונות הפסוק וליתר נסיבות העניין – קיימת הצדקה להפחתה של סכום המזונות. אוסיף בהקשר זה, כי כאמור הזכאית למזונות לא הגישה תגובה מטעמה ולפיכך לא פרסה תשתית עובדתית וראייתית בכל הנוגע להכנסותיה ולהוצאותיה (בדגש על הוצאות הילדים), וגם נתון זה שוקל לעבר ביצוע הפחתה כאמור.

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 3026-04-20  משה לוסי נ' עדי אורנים שווק (1982) בע"מ 26/07/2021

פס"ד של כב' השופטת, סגנית הנשיא נבילה דלה מוסא

בהתאם לסעיף 183 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני, ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני")).

לצפייה נבו

חדלפ (נצ') 29497-06-20  הישאם כנג'ו נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 25/07/2021

החלטה של כב' השופטת מיכל ברלינר לוי

ככל שלא קיים פסק דין המחייב במזונות, על הזכאי למזונות לפנות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הדתי, על מנת שידון בצרכי הקטינים ורק לאחר שיינתן פסק דין, ולו למזונות זמניים, יוכל לפנות לנאמן כדי שיגיש בקשה להקצבת מזונות (עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', עמ' 208, (2019) (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

 המשמעות היא, שסכום המזונות עשוי לפחות במידה ניכרת על מנת לאזן בין הזכאים למזונות לבין זכויות הנושים להיפרע מחובם, כאשר סכום הקצבת המזונות נקבע בהתאם לסכום המינימלי הדרוש לצרכי הזכאים למחייתם בצורה מכובדת וללא הוצאות מופרזות  (עודד מאור ואסף דגני, עמ' 208-211, בדגש על עמ' 211; עמ' 16-17 בהתייחס לס' 128 לפקודה). הסכום שיפסק לבקשת הנאמן ניתן לשינוי בהינתן נסיבות או גילויים חדשים (עודד מאור ואסף דגני, עמ' 212).

לצפייה בנבו

חדלפ (ראשל"צ) 4660-03-20  יעקוב חננייב נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז תל אביב 24/07/2021

החלטה של כב' השופטת קרין וישינסקי

5129371

54678313קציבת מזונות במסגרת הליך חדלות פירעון מחייבת עריכת איזונים בין אינטרסים שונים ומנוגדים (לפירוט, ראו למשל, עודד מאור ואסף דגני, הפטר- חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', עמוד 214-206). בענייננו, נראה כי בשים לב לאינטרס הנושים, לגובה סכום המזונות המוסכם ולהעדר תגובתה של הזכאית למזונות, סבורתני כי ראוי לקבל את עמדת הנאמן ולחייב את היחיד במזונות חודשיים בסך של 3,000 ₪.

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 24320-08-20  מרדכי שמחון נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 23/07/2021

פס"ד של כב' השופט בכיר יוסף סוהיל

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני")).

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 37754-04-20  חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 נ' ח'אלד זועבי 21/07/2021

החלטה של כב' השופטת מיכל ברלינר לוי

ככל שלא קיים פסק דין המחייב במזונות, על הזכאי למזונות לפנות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הדתי, על מנת שידון בצרכי הקטינים ורק לאחר שיינתן פסק דין, ולו למזונות זמניים, יוכל לפנות לנאמן כדי שיגיש בקשה להקצבת מזונות (עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', עמ' 208, (2019) (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

המשמעות היא, שסכום המזונות עשוי לפחות במידה ניכרת על מנת לאזן בין הזכאים למזונות לבין זכויות הנושים להיפרע מחובם, כאשר סכום הקצבת המזונות נקבע בהתאם לסכום המינימלי הדרוש לצרכי הזכאים למחייתם בצורה מכובדת וללא הוצאות מופרזות  (עודד מאור ואסף דגני, עמ' 208-211, בדגש על עמ' 211; עמ' 16-17 בהתייחס לס' 128 לפקודה). הסכום שיפסק לבקשת הנאמן ניתן לשינוי בהינתן נסיבות או גילויים חדשים (עודד מאור ואסף דגני, עמ' 212

לצפייה בנבו

חדלפ (חי') 6922-02-20  שי פינטו נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 20/07/2021

פס"ד מירב קלמפנר נבון

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (נצ') 22439-01-20  מאיר פרץ נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון ואח' 16/07/2021

פס"ד של כב' השופטת מיכל מיכל ברלינר לוי

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (ראשל"צ) 35857-06-20  גיל ברגר  נ' רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ 15/07/2021

החלטה של כב' השופט יוני לבני

פער זה שבין החוב לבין הבטוחה של מעל לשליש מהשווי, אף אם נניח עלייה מתונה בשווי הנכס – הנחה שספק אם תואמת את תנאי השוק, מקים בעיני את החשש האינהרנטי לניגוד עניינים שבין הנושה המובטח לבין יתר הנושים, חשש העומד בבסיס הוראת סעיף 248 לחוק חדלות פירעון, ומצדיק כי הנכס ימומש על-ידי הנאמן (ראו לעניין זה עודד מאור ואסף דגני הפטר 1089-1088 (2019)).

לצפייה בנבו

חדלפ (חי') 60959-06-20  איהאב דיאב נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפון 14/07/2021

פס"ד של כב' השופטת מירב קלמפנר נבון

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

לצפייה בנבו

חדלפ (ראשל"צ) 10458-02-20‏ ‏ מאיר מישל אסרף נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז תל אביב 17/07/2021

פס"ד של כב' השופט יוני לבני

לפני סיום, לא ראיתי לקבל את טענת היחיד בדבר היעדר הנמקה מספקת מצד הנאמן. אכן, לנאמן האוחז בסמכות מעין שיפוטית, קיימת חובה לנמק את החלטתו, כחלק מהותי מעצם נתינתה (ראו עודד מאור ואסף דגני הפטר 1160-1158 (2019)). 

לצפייה בנבו

 

Scroll to Top